( බිගුන් මේනක ගමගේ)
 
පැවැති පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී  අග්‍රාමාත්‍ය  මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට හිමි  වරප්‍රසාද ඇතුළු අගමැති ආසනය ලබා    දීමට පක්ෂ නායකවරු එකඟතාවකට පැමිණ තිබේ.


 පාර්මේන්තුව  උදෑසන 10 රැස්වීමට නියමිත අතර රැස්වීමෙන් පසු  න්‍යාය පත්‍රය සැකසීමටද නියමිතය.