(මොහොමඩ් ආසික්)
වත්තේගම සිරිමල්වත්ත මහා විද්‍යාලයේ ප්‍රාථමික අංශයේ  ගොඩනැගිල්ලක වහලයේ කොටසක් කඩා වැටී තිබූ අයුරු