( ඡායාරූප- පාලිත ආරියවංශ ) 

  සබැඳි පුවත්

 https://tinyurl.com/y4qfvg9x