(විනීතා එම් ගමගේ)

ටින් මාළු ආනයනකරුවන්ට දෙන සහනාධාර නවතා එම සහන දේශීය ටින්මාළු නිෂ්පාදකයින්ට ලබා දීමට රජය තීරණය කර ඇත.

ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍ය ඩග්ලස් දේවනන්දා මහතා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවක් අනුව මෙම තීරණය ගෙන ඇතැයි ධීවර අමාත්‍යංශය කියයි.

මෙතෙක් ටින් මාළු ආනයනකරුවන්ට මාළු ටින් එකක් සඳහා ලබා දුන් රුපියල් 110 ක සහනාධාරය දේශිය ටින්මාළු නිෂ්පාදකයින්ට ගෙවීමටත් තීරණය වී තිබේ.

එමෙන්ම ටින්මාළු ආනයනකරුවන්ට ලබා දුන් ණය අයිරා තාවකාලිකව නැවැත්වීමටත් රජය තීරණය කළ බව ධීවර අමාත්‍යංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙක් පැවැසීය.

අස්වැන්න වැඩි කාලයට මෙරට ධීවරයින්ට මාළු ටින් කිරීමට පහසුකම් ලබාදීමටත් ශීතාගාර පහසුකම් වැඩි කිරීමටත් පියවර ගැනීමට රජය සූදානම් යැයි ද හෙතෙම කියා සිටියේය.