පෙබරවාරි මස 23 වැනි දින සයුරෙන් එතෙර තීරයේ පළවූ ලුක්කා සහ ෆිරෙන්සි කිතුණු සංගයේ නිදහස් සැමරුම ලිපියේ, එය සංවිධානය ලුක්කා කිතුණු සංඝය යනුවෙන් නිවැරැදි විය යුතුය. 


යම් අයකුට අපහසුවක් වූවා නම් අපගේ කනගාටුව. 
කාන්ති රතුගම, 
කතානියා