මෙරට පරිගණක සාක්ෂරතාව පසුගිය වසර දහයක කාලය තුළ සියයට 11කින්  ඉහළ ගොස් ඇතැයි ජනලේඛන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

2006/2007 වසරවල සියයට 16.1ක් වූ පරිගණක සාක්ෂරතාව දස වසරකින් පසුව එනම් 2015 වසර වන විට සියයට 27.1ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව නවතම සමීක්ෂණයෙන් අනාවරණය වූ බව එම දෙපාර්තමේන්තුව කියා සිටී.නාගරික,ග්‍රාමීය හා වතු අංශ අතරින් වැඩිම පරිගණක සාක්ෂරතාවක් නාගරික අංශයෙන් පෙන්නුම් කරන අතර ස්ත්‍රී,පුරුෂභාවය සැලකිල්ලට ගත් විට පුරුෂ පක්ෂයේ පරිගණක සාක්ෂරතාව ඉහළ අගයක් වාර්තා වී ඇත.

අන්තර්ජාලය භාවිත කරන ජනගහණයෙන් වැඩිම ප්‍රතිශතය කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් සහ අඩුම ප්‍රතිශතය බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වී ඇති අතර සෑම පුද්ගලයින් සිය දෙනෙකුගෙන්ම 9 දෙනෙකු එක් වතාවක් හෝ විද්‍යුත් තැපෑල භාවිත කර ඇති බවට අනාවරණය වී ඇත.‍

මෙරට වැඩ කරන ජනගහණයේ පරිගණක සාක්ෂරතාව සියයට 52ක් වන අතර රැකියා විරහිත ජනගහණයේ සාක්ෂරතාව ඉතා ඉහළ අගයක් ගෙන ඇති බව සඳහන් වේ.