අධිකරණයෙන් ඇප මත මුදා සිටි සැකකරුවකු ලෝක විනාශය නතර කිරීමට ගොස් වරෙන්තු නිකුත්කර තිබූ සිද්ධියක් මෙසේ වාර්තාවේ. සැකකරු ගංජා සුරුට්ටුවක් ළඟ තබා ගැනීමේ චෝදනාවකට ඇපමත මුදා හරිනු ලැබ සිටියේය. ඔහු නියමිත දිනට අධිකරණයට නොපැමිණීම නිසා වරෙන්තු නිකුත්කර තිබිණි. එම වරෙන්තුව ආපසු කැඳවීමට නීතිඥ මහතෙක් සැකකරු වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් විය. ඒ අනුව සැකකරු මුණගැසුණ නීතිඥ මහතා ඇයි එදා උසාවි ආවේ නැත්තේ යැයි විමසීය. ‘‘ඇයි සර් ලෝක විනාශය නතර කිරීමට මම ඉර්දිවුණා’’ ඔහු පැවැසීය. ‘‘ඉතින් උසාවියට ඇවිත් යන්න තිබුණනෙ’’ කාරණාව වැටහුණ නීතිඥ මහතා නැවත පැවැසුවේය. ඉතින් සර් මොනවා කරන්නත් ලෝක විනාශය නතර කරන්න  ඕනෑ නේ. සැකකරු පැවැසීය. පසුව විනිසුරු වෙත ඉදිරිපත් කැරුණු සැකකරු මානසික වෛද්‍යවරයකු වෙත යැවීමට නියම කෙරිණි.