අපහසුතා දුරුවේ

විවිධ වර්ගයේ කලා නිර්මාණ සඳහා යොමුවෙයි. අලෙවි කරගැනීමේ පහසුකම් හිමිවේ. පවතින අපහසුතා රැසක් ජයගැනීමට හැකියාව ලැබේ. නිවසේ උත්සව අවස්ථාවක් යෙදේ. ප්‍රධානීන්ගේ අවධානය යොමුවේ.