උසස් අයෙකු මාර්ගයෙන් තම බලාපොරොත්තුවක් ඉටුවේ. කය වෙහෙසා වැඩ කරන්නන්ට වැඩි ආදායම් හිමිවේ. ක්‍රීඩා කටයුතුවලට සම්බන්ධවූවන්ට කාර්යබහුල වේ. යොදාගත් කටයුතුවල ප්‍රමාදයක් සිදුවේ.