1948 පෙබරවාරි 04 වන දින, බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයන්ගෙන් නිදහස් වූ ශ්‍රී ලංකාවට වසර 69කට පසු මහා බ්‍රිතාන්‍යයෙන් ලැබෙන ලියමන..... ලෙස FTT විසින් සිදු කර ඇති මෙම විඩීයෝව හුදෙක් විනෝදය සඳහා පමණක් බව මතක තබා ගන්න.

වීඩියෝ අනුග්‍රහය - FTT