2019 සැප්තැම්බර් මස 18 වන බදාදා

ජනාධිපතිවරණය සහ අන්ධ භක්තිය

බදාදා, 18 සැප්තැම්බර් 2019 08:00 4     3634

ඈවරයි! දෑවරයි!! විසුරුවයි!!!

බදාදා, 18 සැප්තැම්බර් 2019 08:00 1     2462

බදාදා, 18 සැප්තැම්බර් 2019 08:00