ගම්පෙරළිය කොළඹ නිවාස ව්‍යාපෘති දේශපාලකයකුගේ බලපෑමෙන් නවතී ?


(දයාසීලි ලියනගේ)  

ගම්පෙරළිය වැඩසටහන යටතේ අගෝස්තු 31 දිනට පෙර කොළඹ නගරයේ නිවාස ව්‍යාපෘති වැඩසටහන් කඩිනම් කිරීමේ වැඩපිළිවෙළට රජයට සම්බන්ධ කොළඹ නගරයේ දේශපාලනඥයෙක් විරෝධය දක්වා ඇති බව වාර්තා වේ.  

මෙම වැඩපිළිවෙළ යටතේ බටහිර කොළඹ, නැගෙනහිර කොළඹ හා බොරැල්ල යන ප්‍රදේශවල ව්‍යාපෘති 1350 ක් ක්‍රියාත්මක වෙන අතර එයින් 850 ක්ම නිවාස ව්‍යාපෘති වේ.  
 මෙම නිවාස ව්‍යාපෘතිය යටතේ සියයට 20 ක මුදල් ප්‍රමාණයක් ප්‍රතිලාභීන්ට ලබා දීමේ ක්‍රමවේදය සංශෝධනය කරමින් සමිති හරහා ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉහළ පෙළේ සාකච්ඡාවකදී අනුමැතිය ලබා දී ඇත.  


මේ තීරණය ක්‍රියාත්මක කිරීමට යාමේදී එයට විරෝධය දක්වා ඇති මෙම දේශපාලනඥයා ප්‍රතිලාභීන්ට සියයට 20 ක් ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙළ යළි ක්‍රියාත්මක කළ යුතු අතර එසේ නොවන්නේ නම් මෙම ව්‍යාපෘති පවරා ගන්නා බවට දැනුම් දී ඇතැයි අද‌ාළ නිලධාරීන් ඉහළ බලධාරීන් දැනුවත් කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.