දරුවන්ගේ නාමයෙන් යුද්ධය එපා


 
 
දැල්වුණ මොහොත හිඳ නව වසරට පහන  
ගහබැණ ගැනිලි බලවතුනගෙ නිම නොවෙන  
තැන තැන යුද ගිනිය ලැව්ගිනි පරදවන  
කිවමැන කොතැන නවතින්නෙද මේ ගමන
 
දෙසවන පිරෙන වෙඩි හඬ මර බිය ගෙනෙන  
පියඹන ගිනි අවිය හළුකර මතු සිහින  
පියමැන යනෙන අය හසරක් නොම හැඳින  
අවතැන දනිති නොම හඳුනති තැන නොතැන
 
වියැළුණ කඳුළ හැඬුමෙන් පළ නැති බැවින  
දෙනුවන හැර ගොසිනි තව උපමා කුමන  
අසරණ පොඩි එවුන් දැක හදවත ඉරුණ  
නවතන ලෙස යදිමු බලවතුනගෙ සටන 
 
 
 
රසීකලා - රෝමය, ඉතාලිය.