(නිමල කොඩිතුවක්කු)

මරදාන සහ කොළඹ කොටුව අතර දුම්රියක් පීලිපැනීම හේතුවෙන් දුම්රිය ප්‍රමාදයක් සිදුව ඇතැයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.