(මනෝජ් හර්ෂික)
 
රජයේ ලක් පොහොර සහ කොමර්ෂල් පොහොර සමාගම්වල ආරක්ෂිත යූරියා පොහොර තොගයක් පවත්වාගෙන යන ලෙස කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මහතා අද (18) සභාපතිවරුන්ට උපදෙස් ලබා දී ඇත.
 
හදිසි පොහොර අවශ්‍යතාවයකදී හා තොග ආනයනයකදී වන ප්‍රමාද වීම් මඟහරවා ගැනීම සඳහා මෙම තීරණය ගත් බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරයි.
 
ඒ අනුව යූරියා පොහොර මෙට්‍රික් ටොන් 30,000ක තොග සංචිතයක් ලක් පොහොර සමාගමට ටොන් 15,000ක් ද කොමර්ෂල් පොහොර සමාගමට ටොන් 15,000ක් වශයෙන් බෙදී යන ලෙස ගබඩා කිරීමට උපදෙස් ලබා දී ඇත.
 
ලක් පොහොර සමාගමෙහි වෘත්තීය සමිති කිහිපයක් සමඟ අමාත්‍යාංශයේ දී පැවති සාකච්ඡාවේ දී අමාත්‍යවරයා මෙම තීරණයට එළැබී තිබේ.