මාතලේ මහ නගර සභාවට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධායෙන් තරඟ කරන පුද්ගලයකුගේ සහෝදරයකුට බැන තර්ජනය කළැයි කියන පුද්ගලයකු සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ අරඹා ඇතැයි පොලිසිය කියයි.

 
සැකකරු එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරමින් මාතලේ මහ නගඑ සභාවට ඉදිරිපත් වන අයකු බව පොලිසිය පවසයි. සැකකරු මෙතෙක් අත්අඩංගුව⁣⁣ට නැති අතර ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීමට පරීක්ෂණ සිදුකරන බව පොලිසිය සඳහන් කරයි.