(අංජුල මහික වීරරත්න)

ශ්‍රී ලංකාවට එල්ල වූ බෝම්බ ප්‍රහාර සම්බන්ධ විමර්ශන වලට සහය පළ කිරීම සඳහා බ්‍රිතාන්‍ය නියෝජිත කණ්ඩායමක් නොබො දිනකින් ශ්‍රී ලංකාව වෙත එවන බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඇමතූ බ්‍රිතාන්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය තෙරේසා මේ මහත්මිය ප්‍රතිඥා ලබා දී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවට ඕනෑම සහයෝගයක් ලබා දෙන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා දුරකතනයෙන් ඇමතූ බ්‍රිතාන්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය තෙරේසා මේ මහත්මිය සහ පාකිස්ථාන අග්‍රාමාත්‍ය ඉම්රාන් ඛාන් මහතා ප්‍රකාශ කර තිබේ.

තම රටද එක් වරෙක මුහුණ දුන් අවාසනාවන්ත අත් දැකීමට සමාන අවස්ථාවකට ශ්‍රී ලංකාවට මෙවර මුහුණ දීමට සිදුවී තිබෙන බව සඳහන් කර ඇති බ්‍රිතාන්‍ය අග්‍රාමාත්‍යවරිය එම ත්‍රස්ත ක්‍රියා මැඩ පැවැත්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට උපරීම සහයෝගය දීමට සූදානම් බවද සඳහන් කර තිබේ.

විපතට පත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් වෙත ශෝකය පළ කිරීම සම්බන්ධයෙන් තෙරේසා මේ මහත්මිය වෙත අග්‍රාමාත්‍ය  රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සිය ස්තූතියද පිරිනමා ඇත.