(දයාරත්න ඇඹෝගම)

අලුත උපන් දරුවන් සඳහා ලබාදෙන ජාතික උප්පැන්න සහතිකයේ 2019 වසරේ සිට දෙමාපියන්ගේ ජාතිකත්වය පිළිබඳව දැක්වීමේදී ශ්‍රී ලාංකික යනුවෙන් සඳහන් කිරීමට පියවර ගන්නා බව රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් එන්.සී.විතානගේ මහතා පවසයි.

මීට පෙර නිකුත් කරන ලද උප්පැන්න සහතිකයේ දෙමාපියන්ගේ ජාතිකත්වය පිළිබඳ සිංහල,දමිළ,බර්ගර් ආදී වශයෙන් දරුවාගේ දෙමාපියන්ගේ ජාතිය සඳහන් කර තිබිණි.

එහෙත් 2019 වසරේ සිට දෙමාපියන්ගේ ජාතිකත්වය අලුත උපන් දරුවන් සඳහා ලබා දෙන උප්පැන්න සහතිකයේ ශ්‍රී ලාංකික වශයෙන් සටහන් කිරිමට තීරණය කර ඇති බව රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් එන්.සී.විතානගේ මහතා විසින් අනුරාධපුර නැගෙනහිර නුවරගම්පළාත් ප්‍රාදේශිය සභාවේ සභාපති එස්.බී.කුමාරදාස මහතාට ජුලි 12 වැනි දින එවන ලද ලිපියේ සදහන් කර තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් ලංකාදිපයට අදහස් දක්වමින් අනුරාධපුර නැගෙනහිර නුවරගම්පළාත් ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති එස්.බී.කුමාරදාස මහතා මෙසේ පැවසීය.

අලුත උපන් දරුවන් සඳහා ලබාදෙන ජාතික උප්පැන්න සහතිකයේ දෙමාපියන්ගේ ජාතිකත්වය  පිළිබඳව දැක්වීමේදී ශ්‍රී ලාංකික යනුවෙන් සඳහන් සුදුසු බවට මා මීට වසරකට පෙර  ජනාධිපතිගෙන් ඉල්ලීමක් කළා.

එම ලිපියට පිළිතුරු ලෙස රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්  එන්.සී.විතානගේ මහතා විසින් ජුලි මාසයේ ලිපියක් එවා තිබුණා.

මගේ යෝජනාව  2019 වසරේ සිට ක්‍රියාත්මක කරමින්, 2019 වසරේ සිට උපත ලබන දරුවන් සඳහා ලබාදෙන ජාතික උප්පැන්න සහතිකයෙහි දෙමාපියන්ගේ ජාතිකත්වය පිළිබඳව දැක්වීමේදී ශ්‍රී ලාංකික  ලෙස සටහන් කිරීම සිදු කරන බව එම ලිපියෙන් දන්වා තිබු බවද සභාපති මෙහිදී පැවසීය.