( ශාන්ත රත්නායක)


හෙද සේවයේ බඳවා ගැනීම් සුදුසුකම් පහත හෙළීම  හා  හෙද සේවය සදහා කලා,හා වාණිජ ,විෂයන් වලින් බඳවා ගැනීමට විරුද්ධව හා වැටුප් විෂමතා වහා නිවැරදි කරන්නැයි  ඇතුළු ඉල්ලීම් රැසක් මුල්කරගනිමින් සමස්ත ලංකා හෙද සංගමය සංවිධනය කරන ලද උද්ඝෝෂණයක්  අද 11 සෞඛ්‍ය අමත්‍යංශය ඉදිරිපිටදී පැවැත් විය.