(දයාසීලි ලියනගේ)

කොළඹ නගරයේ ප්‍රධාන මාර්ගවල රථවාහන තදබදයට විසඳුමක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගෙන තිබූ බස්නාහිර කලාපීය සැහැල්ලු දුම්රිය මාර්ග ව්‍යාපෘතිය අත්හිටුවීමට තීරණය කරනවිටත්, එම ව්‍යාපෘතිය සඳහා රුපියල් මිලියන 2364ක මුදලක් වැය කර තිබූ බව රජයේ වාර්ෂික විගණන වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

ජයිකා අරමුදලින් රුපියල් මිලියන 1791ක්ද, භාණ්ඩාගාර ප්‍රතිපාදනවලින් රුපියල් මිලියන 573ක්ද, මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා වියදම් කර තිබිණි.

ඉඩම් අත්පත් කරගැනීම, පරිසර ක්‍රියාකාරකම්, උපයෝගීතා විචලතාවය, පාර්ලිමේන්තු පනතක් සම්මත කරගැනීම, ව්‍යාපෘති කළමනාකාර ඒකකය පිහිටුවීම, ව්‍යාපෘතිය සැලසුම් කිරීම, ඉදිකිරීම අධීක්ෂණය සඳහා ප්‍රසම්පාදන සහයෝගය ලබාගැනීම සහ කාර්යභාරයන් සඳහා එම මුදල වියදම් කර ඇති බවද, ජාතික විගණන කාර්යාලය 2019 වාර්ෂික වාර්තාවේ සඳහන් කර ඇත.