දයාසිලී ලියනගේ

 

ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය වසංගත රෝග හා කෝවිඩ් රෝග පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් අමල් හර්ෂ ද සිල්වා මහතා ඊයේ (3) සිට එම තනතුරින් ඉවත් කර ඇත.

 

එම තනතුරට සුනේත්‍රා ගුණවර්ධන මහත්මිය පත්කර ඇත.