(ඩයනා උදයංගනී)

නව රජයේ අමාත්‍යාංශ හා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ව්‍යුහය සහ ඒවායේ විෂය පථය ඇතුළත් ගැසට් නිවේදනය ‍‍අද (10) පස්වරුවේ නිකුත් කෙරිණි.

ඒ අනුව නව රජයේ අමාත්‍යාංශ ව්‍යුහය අමාත්‍යාංශ  28 කින් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ 40 කින් සමන්විතය.

ජනාධිපතිවරයා සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් හොබවනු ලබන අමාත්‍යාංශ ද ඊට අයත් වේ.

මෙම අමාත්‍යාංශ සඳහා නව ඇමතිවරුන් අනිද්දා (12) මහනුවර දී දිවුරුම්දීමට නියමිතය.

එහි ඇතුළත් අමාත්‍යාංශ හා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ‍මෙසේය.