ලංකාවේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සඳහා පළමු වරට ඉලොක්ට්‍රොනික් දත්ත පද්ධතියක් හඳුන්වා දී ඇත.
 
දිවයින පුරා විසිර සිටින සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයිගේ තොරතුරු කඩිනමින් ලබා ගැනීම සහ ව්‍යාපාර පහසුවෙන් කරගෙන යෑමේ අරමුණින් ව්‍යවසායකයිගේ තොරතුරු ඇතුළත් ඩිජිටල් දත්ත ගබඩාවක් ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ස්ථාපිත කර ඇත. 
 
ලංකාවේ මෙතෙක් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් පිළිබඳව ඉලෙක්ට්‍රොනික පද්ධතියක් නොතිබූ අතර නවීනම තාක්ෂණය භාවිතා කරමින්  මෙම  දත්ත පද්ධතිය සකස් කර ඇත. 
 
ව්‍යවසායකයින්ගේ තොරතුරු මෙලෙස පරිගණක ගත කිරීම තුළින් ව්‍යවසායකයින් අතර ව්‍යාපාරික තොරතුරු ලබා ගැනීම, තාක්ෂණික දැනුම හුවමාරුකර ගැනීම, වෙළඳපළ තොරතුරු ලබාගැනීම ,බැංකු කටයුතු පහසු කරගැනීම ආදි කාර්යයන් ඉතා පහසුවෙන් හා කාර්යක්ෂමව කර ගැනීමට සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ට අවස්ථාව උදාවෙයි.
 
(63226)