සත්‍ය හා සංහිදියා කාර්යාලයකට දකුණු අප්‍රිකානු ජනපතිගේ සහාය


අංජුල මහික වීරරත්න

‘‘සත්‍ය සහ සංහිඳියා කාර්යාලය’’ යළිත් ස්ථාපනය කිරීම වෙනුවෙන් අවශ්‍ය සහාය ලබාදීමට දකුණු අප්‍රිකානු ජනාධිපති සිරිල් රම්පෝසා මහතා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට පොරොන්දු වී ඇත.