පළාත් සභා සභාපතින්ට තෙල් පිනක් පෑදෙයි


දයාසීලි ලියනගේ

මේ ​ෙවන විට කාර්ය භාරයක් නොමැතිව සිටින පළාත් සභා සභාපතිවරුන්ට දෙන ලද ඉන්ධන දීමනාව කපා හැරීමට පසුගිය සැප්තැම්බර් මාසයේ දී ගන්නා ලද තීරණය අහෝසි කර යළි එම දීමනාව එක් වාහනයකට පමණක් ගෙවීමට ජනාධිපති කාර්යාලය තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව සභාපතිවරයාට නිල වාහන තුනක් සඳහා ලබා දී තිබූ ඉන්ධන දීමනාව අහෝසි කර එක් වාහනයක් සඳහා මාසයකට ඉන්ධන ලීටර් 400 ක් ලබා දීමට තීරණය කළ බව ජනාධිපති ලේකම් සමන් ඒකනායක මහතා චක්‍රලේඛයක් මගින් දැනුම් දී ඇත.  


සභාපතිවරයාගේ කාර්ය මණ්ඩලය 10 දෙනෙක් වූ අතර එම ප්‍රමාණය හය දක්වා අඩුකර ඇත. ඒ අනුව පෞද්ගලික ලේකම්වරයෙක්, කළමනාකරණ සහකාර හා රියැදුරන් දෙදෙනෙක් බැගින් සහ කාර්යාල කාර්ය සහායකයෙක්​ කාර්ය මණ්ඩලයට ඇතුළත් වේ. සභාපතිවරයාගේ පෞද්ගලික ලේකම්වරයා සඳහා මාසයකට ඉන්ධන ලීටර් 150ක් හා දුරකතන දීමනා වශයෙන් රුපියල් 2000ක් නියම කර ඇත.