නිම්තෙර

මල්වතුඔය හරහා ඉදිකර තිබෙන පුරාණ වැල්පාලමත් පරිසරයත් ආරක්ෂා කර දෙන්න

මන්නාරම මඩු ප්‍රදේශය ආසන්නයේ කුංචිකුලම ගම්මානයේ මල්වතුඔය හරහා ඉදිකර තිබෙන පුරාණ “වැල්පාලම” ඓතිහාසික මඩු දේවස්

රෝග රැසක් නසන කෙසෙල්

ආයුර්වේදීය ඉගැන්වීම් අනුව මධුර රසයෙන් ගුරු හා ස්කන්ධ ගුණයෙන් හා ශීත වීර්යයන්ගෙන් යුතු රසවත් ගුණවත් පළතුරකි කෙස