රජයේ වියදම් දැඩිලෙස සීමාකරයි


මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් විශේෂ චක්‍රලේඛ දෙකක් 

(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)   
සියලුම අමාත්‍යංශ දෙපාර්තමේන්තු, සංස්ථා හා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල ඇතුළු රජයේ සියලුම ආයතනවල වියදම් දැඩි ලෙස සීමා කිරීමට රජය පියවර ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.  
රජයේ ආයතනවල වියදම් සීමා කරමින්, මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් විශේෂ චක්‍රලේඛ දෙකක් ද සියලුම රාජ්‍ය ආයතන වෙත ගිය සතියේ නිකුත් කර තිබිණි.  


රජයේ ආයතනවල ජලය, විදුලිය, දුරකථන හා අනෙකුත් වියදම් හැකිතරම් දුරට අඩුකර ගන්නා ලෙසත්, රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ දේශීය හා විදේශීය සංචාර සීමා කරන ලෙසත් එම චක්‍රලේඛ දෙකෙන් උපදෙස් දී ඇත.  

අමාත්‍යංශවල හා දෙපාර්තමේන්තු ඇතුළු සියලුම රජයේ ආයතනවලට අලුතින් වාහන මිලදී නොගන්නා ලෙසත්, ගෘහ භාණ්ඩ ආදී දේ සඳහා වියදම් නොකරන ලෙසත් මීට පෙර දන්වා තිබිණි.  


මේ අතර රජයේ ආයතනවල උත්සව, සාකච්ඡා සම්මන්ත්‍රණ ආදිය ද අද‌ාළ රජයේ ආයතනවල පවතින ඉඩකඩ පාවිච්චි කර පවත්වන ලෙසත් පෞද්ගලික ආයතනවලට රැගෙන නොයන ලෙසත් රජය එම ආයතනවල ප්‍රධානීන්ට දන්වා තිබිණි.  


රජය මේ වන විට දැඩි මූල්‍ය අර්බුදයකට ලක්ව සිටින අතර අමාත්‍යංශ හා දෙපාර්තමේන්තු රැසක හිඟ බිල්පත් ද මහා භාණ්ඩාගාරයේ හිර වී ඇතැයි වාර්තා වේ.