(සම්පත් ප්‍රියනන්දන) 

මඩකලපුව ප්‍රදේශයේ ආරම්භ කර ඇති පෞද්ගලික උපාධි  කඩය සහ නාගානන්ද , සිබා, එන්එස්බීඑම් කොතලාවල ඇතුළු  උපාධි  කඩ වහා අහෝසි   කරන්නැයි   රජයට  බල කරමින්  සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයේ  මහා  ශිෂ්‍යය  සංගමය විසින්  අද (30) කොළඹ බලන්ගොඩ ප්‍රධාන මාර්ගයේ  පඔහින්න මංසන්ධියේ  උද්ඝෝෂණයක නිරත වුහ.

සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ මහා ශිෂ්‍යය සංගමග නියෝජනය කරමින්  සිසුන් 1500 කට ආසන්න  පිරිසක්  මීට එක්ව  සිටියහ.