(සිරංගිකා ලොකුකරවිට)

රටපුරා ඇඳිරි නීතිය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමත් සමඟම ඉන්ධන පිරවුම්හල් අසල දිගු පෝලිම් දක්නට ලැබිණි.

බෙලිගහ ඉන්ධන පිරවුම්හලේ දිගු පෝලිම ඡායාරූපයේ දැක්වෙයි.