(අනීෂා මානගේ)

අඟුණකොළපැලැස්ස තෙලඹුයාය හරහා ජඳුර දක්වා වැටී ඇති මාර්ගය අලුත්වැඩියා කර දෙන ලෙස ඉල්ලමින් ගම්වාසීහු පිරිසක් අද (18) අඟුණකොළපෑලැස්ස - මිද්දෙණිය ප්‍රධාන මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන් අවහිර කරමින් විරෝධතාවක නිරතවූහ.

මෙම විරෝධතාව සඳහා අඟුණකොළපැලැස්ස තෙලඹුයාය, බූවැලිආර, වීරගස්වැව සහ ජූල්මුල්ල ගම්වාසීහු දෙසීයක් පමණ එක්වූහ.

අඟුණකොළපැළැස්ස - මිද්දෙණිය ප්‍රධාන මාර්ගය බූවැලිආර හන්දිය අසලන් සම්පූර්ණයෙන් අවහිර කරමින් ගම්වාසීහු විරෝධතාවයේ නිරත වූහ. මේ හේතුවෙන් ප්‍රධාන මාර්ගයේ රථවාහන ගමනාගමනය පැය එකහමාරක් පමණ සම්පූර්ණයෙන් අඩාල වී තිබිණි.

අඟුණකොළපැළැස්ස පොලිස් ස්ථානයේ පොලිස් නිලධාරීන්ට කුපිත වූ විරෝධතාකරුවන් විසිරුවා හැරීම අසීරු විය.

අඟුණකොළපෑලැස්ස බූවැලිආර, තෙළඹුයාය, වීරගස්වැව, ජූල්මුල්ල හරහා ජඳුර දක්වා වැටී ඇති මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කර දෙන ලෙස විරෝධතාකරුවෝ ඉල්ලා සිටියහ. වසර ගණනාවක සිට එම මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කර නොමැති අතර එහි ගමන් කිරීමට ඉතා අසීරු බව ප්‍රදේශවාසීහු පැවසූහ.