(රංජන් කස්තුරි)
 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ නිලධාරින් පිරිසකගේ අවශ්‍යතාවය මත ඉකුත් 03 වැනිදා නොදන්වා විදුලිය කැපීමේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් සොයාබැලීමට පත්කළ කමිටු දෙකේ වාර්තාව හෙට (24) විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයට ලබාදීමට නියමිතය.

 
එම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට සය පුද්ගල කමිටුවක් පත්කළ අතර ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිසන් සභාවද තවත් පරික්ෂණයක් පැවැතිවිණි.
 
එම කමිටු දෙකේම වාර්තා හෙට විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයට බාරදීමට නියමිතය.