මහින්ද නිශ්ශංක

කිලෝ ග්‍රෑම් 12.5 ප්‍රමාණයේ ලිට්රෝ ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 240 කින් අද (9) මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට අඩුකිරිමට පාරිභෝගික අධිකාරිය අද (4) තීරණය කළේය.

ඒ අනුව ලිට්රෝ ගෑස් සිලින්ඩරයක නව මිල රුපියල් 1492 ක් වේ.