(ජේ.කේ.එල් චාමින්ද)

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මේ වනවිට පුද්ගලයින් 450ක් පමණ ස්වයං නිරෝධන ක්‍රියවලිය අවසන්කර ඇති බව සෞඛ්‍ය අංශ පෙන්වා දෙයි.

දැනට ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය තුල විදේශිය රටවලින් පැමිණි පුද්ගලයින් ඒ අය සමග සම්බන්දතා පැවැත්වු පුද්ගලයින් සංචාරක කේෂ්ත්‍රයට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් 850කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් මේ වනවිට සිය නිවෙස්වලට වි ස්වයං නිරෝධනයට ලක්වෙමින් සිටින බවද සෞඛ්‍ය අංශ පෙන්වා දෙයි.

මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකවරුන්ගේ හා පොලිස් නිලධාරින්ගේ අධික්ෂණය යටතේ එම පුද්ගලයින් ස්වයං නිරෝධනයට ලක්වෙමින් සිටින බවද සෞඛ්‍ය අංශ වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙයි.