(නිමල කොඩිතුවක්කු)

මේ දිනවල පවතින වියළි කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් ජල සැපයුමට බාධා එල්ල විය හැකි බව ජාතික ජල ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය සඳහන් කරයි.

පවතින අධික වියළි කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් ජල මූලාශ්‍රවල ජල ධාරිතාවක් පහළ බැසීම සහ එළඹ ඇති උත්සව සමය නිසා ජල පාරිභෝජනය ඉහළ යාම මෙම තත්ත්වයට හේතු වී ඇති බව ද මණ්ඩලය නිවේදනය කරයි.

මේ හේතුවෙන් දවසේ පැය 24 පුරා එකම ධාරිතාවකින් ජල සම්පාදනය කිරීමට අපහසුතා පැන නැගී ඇති බවත් උස් බිම් ප්‍රදේශවල ජල පාරිභෝගිකයන් වෙත ජලය බෙදාහැරීමේ දී අඩු පීඩන තත්වයක් ඇති විය හැකි බවත් ජාතික ජල ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය නිකුත් කළ නිවේදනය තවදුරටත් සඳහන් වේ.

අත්‍යවශ්‍ය කටයුතු සඳහා පමණක් නළ ජලය බාවිතාකර ජලය නොලැබෙන පාරිභෝගිකයන්ගේ බීමට අවශ්‍ය ජලය ලබා දීමට ලබාදීමට සහයෝගය දක්වන ලෙසත් එම මණ්ඩලය පාරිභෝගික ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.