ලෝක වෙළෙඳපොළේ තෙල් මිල ගණන් නැවත වරක් ස්ථාවර මට්ටමකට පත්වීමේ ලකුණු පෙන්නුම් කර ඇත. 

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය සහ චීනය අතර ඇති වී තිබෙන වෙළෙඳ අර්බුදය විසඳෙනු ඇතැයි බලාපොරොත්තුවක් සමඟ මූල්‍ය වෙළෙඳපොළවල වර්ධනයක් දක්නට ලැබිණි. ඉන්ධන මිල ගණන් ස්ථාවර වීමට එය ප්‍රධාන වශයෙන් හේතුවිය. 

එමෙන්ම තෙල් අපනයන කරන රටවල් (ඔපෙක් රටවල්) තම නිෂ්පාදන කපා හැරීමෙන් සැපයුම් ශක්තිමත් විය. 

කෙසේ නමුත් මේ වසරේදී ආර්ථික මන්දගාමී වනු ඇතැයි මතයක් ඇති වී තිබෙන අතර ඒ නිසා වෙළෙඳපොළ එක් තැනක රැඳී පැවැතුණි. 

ජාත්‍යන්තර බ්‍රෙන්ට් බොරතෙල් මිල අනාවැකිවලට අනුව තෙල් බැරලයක මිල එක්සත් ජනපද ඩොලර් 61.61ක් වූ අතර එය අවසන් වරට පැවැති මිලට වඩා සියයට 0.1ක අඩු වීමකි. 

එක්සත් ජනපද වෙස්ට් ටෙක්සාස් ඉන්ටර්මීඩියට් බොරතෙල් මිල අනාවැකිවලට අනුව තෙල් බැරලයක මිල එක්සත් ජනපද ඩොලර් 52.63ක් වූ අතර එය අවසන් වරට පැවැති මිලට වඩා සත 4ක වැඩි වීමකි. 

රොයිටර් අසුරිනි

055