(හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා)
 
 
මේ වසරේ මුල් මාස දහය අවසන් වනවිට දළ නිල සංචිත ප්‍රමාණය එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 7.9ක් ලෙස ඇස්තමේන්තු කර ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කරයි.
 
එය ආනයනික මාස 4.2කට සමාන යැයි ද මහ බැංකුව පෙන්වාදෙයි.
 
දළ නිල සංචිත සහ බැංකු අංශයේ විදේශීය වත්කම්වලින් සමන්විත මුළු විදේශීය වත්කම් ප්‍රමාණය ඔක්තෝබර් මාසය අවසානයේදී ඩොලර් බිලියන 10.4ක් වූ බවත් එය ආනයනික මාස 5.5කට සමාන බවත් මහ බැංකුව සඳහන් කරයි. 
 
මේ අතර මුදල් සංසරණය අඩු වීම සහ වාණිජ බැංකු තැන්පතු රඳවා ගැනීම හේතුවෙන් දෙසැම්බර් 21 න් අවසන් වූ සතිය හා සැසඳීමේදී දෙසැම්බර් 28 වැනි දිනෙන් අවසන් වූ සතියේදී සංචිත මුදල් අඩු වූ බව ද මහ බැංකුව සඳහන් පෙන්වාදෙයි.