​චෝදනා ලැබූ රාජ්‍ය නිලධාරීන් විස්සක් ඉහළ පුටුවල


(දයාසීලි ලියනගේ)  

විවිධ චෝදනාවලට ලක්වූ නිලධාරීන් 20කට ආසන්න පිරිසක් රාජ්‍ය ආයතනවල ඉහළ තනතුරුවලට පත්කර සිටින බව වාර්තා වේ.  


අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්, සංස්ථා සභාපතිවරුන්, අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන් හා අතිරේක ලේකම්වරුන් වශයෙන් ​මොවුන් පත්කර සිටින බව සඳහන් වේ.  

චෝදනාවලට සම්බන්ධ මෙම නිලධාරීන් අතරින් ප්‍රධාන පෙළේ අමාත්‍යාංශයක ලේකම්වරයෙක් සිදු කර ඇති වංචාවක් ඔප්පු වී තිබෙන බවද රජයට සම්බන්ධ ආරංචි මාර්ග කියයි.  


මීට අමතරව ඒ ඒ ආයතන මට්ටමින් කර තිබෙන විගණන පරීක්ෂණවලදී මෙකී නිලධාරීන් විගණන විමසුම්වලට හා චෝදනාවලට ලක්වී සිටින අය වෙති.  


චෝදනාවලට ලක්වී සිටින මෙම නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනයක් හා ඔවුන් සිදුකර ඇති ක්‍රියා පිළිබඳව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට දැනුම් දීමට නිලධාරීන් පිරිසක් කටයුතු කරගෙන යයි.