පොලිස් විශේෂ බුද්ධි අංශයට හාල් සීනි කිරිපිටි මිල සොයන වගකීමත්


 

(දයාසීලි ලියනගේ) 

හාල්, සීනි හා කිරි පිටි වැනි අවශ්‍ය පාරිභෝගික ද්‍රව්‍ය රට පුරා විකුණන මිල ගණන් පිළිබඳව සොයා බලා දිනපතා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස විශේෂ පොලිස් බුද්ධි අංශයට එහි උසස් නිලධාරියෙක් උපදෙස් දී ඇති බව වාර්තා වෙයි.

මීට අමතරව පොලිස් නිලධාරීන්ගේ නිල නිවාසවල පරිහරණය කරන ඇඳන් හා අබලන් වී ගිය ඇඳන් පිළිබඳව වාර්තා කරන ලෙසට ද වැඩිදුරටත් උපදෙස් දී ඇත. 


විශේෂ බුද්ධි අංශ දිවයින පුරා පිහිටි පොලිස් අධිකාරි කාර්යාල මට්ටමෙන් පිහිටුවා ඇති අතර එම විශේෂ පොලිස් බුද්ධි අංශයට මේවා ගැන සොයා බලා වාර්තා කරන ලෙසට උපදෙස් දී ඇත. 


රාජ්‍ය විරෝධී ක්‍රියා අන්තවාදී හා ත්‍රස්තවාදී කටයුතු පිළිබඳ සොයා බැලීමට මෙම බුද්ධි අංශය පිහිටුවනු ලැබීය. 


අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල මිල දෛනික වාර්තා කිරීමට සිදුවීම නිසා නිශ්චිත රාජකාරිවලට බාධාවක් වී ඇතැයි පොලිස් නිලධාරීහු සඳහන් කරති.