ඡන්දය පවත්වන්න ජනතා පෙත්සමක්


දයාසීලි ලියනගේ

පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වන ලෙස හා අවශ්‍ය මුදල් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා පොදු ජනතාවගේ අත්සන් ඇතුළත් පෙත්සමක් රජයට ඉදිරිපත් කිරීමට සිවිල් සංවිධාන එකමුතුව තීරණය කර ඇත.  

අත්සන් ලබා ගන්නා පෙත්සමට අමතරව ඔන්ලයින් මගින්ද පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කරනු ලබන බව පැෆරල් සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා කීය.  
සියලු දේශපාලන පක්ෂ එකම වේදිකාවකට රැස්කරවා ඡන්දය පවත්වන ලෙසට හා අවශ්‍ය මුදල් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා ජනාධිපතිවරයාට සංදේශයක් ඉදිරිපත් කරන බව ද ඔහු කීය.