මෙවර වී ටොන් ලක්ෂ 21ක අස්වැන්නක්


 

(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)   

මෙවර යල කන්නයේ වී මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ 21ක පමණ අස්වැන්නක් ලැබෙනු ඇතැයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය ඇස්තමේන්තු කර ඇත.      

යල කන්නයේ අස්වනු නෙළීම මේ වනවිට ආරම්භ වී ඇති අතර සමස්ත අස්වැන්නෙන් වී මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ 2ක පමණ ප්‍රමාණයක් වී අලෙවි මණ්ඩලය මගින් මිල දී ගැනීමට සැලසුම් කර තිබේ. සම්බා, නාඩු සහ කීරි සම්බා වර්ගවල වී සඳහා කිලෝවකට රුපියල් 50ක සහතික මිලක් ද තෙත වී සඳහා කිලෝවකට රුපියල් 42ක මිලක් ද ගෙවීමට රජය තීරණය කර ඇත. 

 
වී මිල දී ගැනීම දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ගේ සම්බන්ධීකරණයෙන් සිදු කිරීමට සැලසුම්කර ඇති අතර වී මිල දී ගැනීම සඳහා රුපියල් කෝටි 1042ක පමණ මුදලක් වැයවනු ඇතැයි ඇස්තමේන්තු කර ඇත.   
එම මුදල රාජ්‍ය බැංකුවලින් වී අලෙවි මණ්ඩලයට ලබාදීමට ද කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා දී ඇත.