අයවැයේ සල්ලි මදිවෙලා අමාත්‍යංශවලට තවත් දීලා


(දයාසීලි ලියනගේ)   

වාර්ෂික රාජ්‍ය අය-වැය ප්‍රතිපාදනවලට අතිරේකව මේ වසරේ මුල් මාස 4 ක කාලය තුළ පමණක් රජය මගින් රාජ්‍ය ආයතන 176 ක් සඳහා රුපියල් කෝටි 2054ක මුදලක් ලබාදී ඇත.   

වසරමැද රාජ්‍ය මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව මුදල් අමාත්‍යංශය මගින් කරන ලද සමීක්ෂණයකට අනුව ජනාධිපති කාර්යාලය, පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායක කාර්යාලය, විපක්ෂ නායක කාර්යාලය, කොමිෂන් සභා, දෙපාර්ත​මේන්තු, අමාත්‍යංශ, පළාත් සභා යනාදී ආයතන 176ක් වෙනුවෙන් මෙම අතිරේක මුදල් ලබාදී ඇති බව අනාවරණය වී තිබේ.   
පුද්ගල පඩිනඩි, උපකරණ මිලදී ගැනීම්, පරිගණක, ඡායා පිටපත් යන්ත්‍ර, ආරක්ෂක අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයාට නිල රථයක් මිලදී ගැනීම, ආරක්ෂක රථයක් මිලදී ගැනීම, බස් රථ 7 ක්, ට්‍රක් රථ 6ක්, ගලි රථ, ජල බවුසරයක්, ත්‍රිරෝද රථ 7 ක් මිලදී ගැනීම ඇතුළු කරුණු ගණනාවක් සඳහා මෙම අතිරේක මුදල් ලබාගෙන ඇත.   


කම්කරු හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශය මගින් පවත්වාගෙන යන ‘මෙහෙවර පියස’ ගොඩනැගිල්ලේ අභ්‍යන්තර අලංකරණ කටයුතු සඳහා රුපියල් කෝටි 10ක්ද, ‘මෙහෙවර පියස’ කාර්යාල සංකීර්ණය ඉදිකිරීම සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 280ක්ද වැයකර ඇත.