ජාතික ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් පතා ජනපතිවරණයට ඉදිරිපත් වුණා


සිවාජිලිංගම් 

 

(නිශාන්ත කුමාර බණ්ඩාර) 

ජාතික ප්‍රශ්නයට පැහැදිලි විසඳුමක් අවශ්‍ය බවත්, එය ඉටුකිරීම සඳහා තමන් මෙවර ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වූ බව උතුරු පළාත් සභාවේ හිටපු මන්ත්‍රී එම්.කේ. සිවාජිලිංගම් මහතා පවසයි.