ආර්ථික අර්බුධය පැවති රජය හා වර්තමාන රජය අතර සන්සන්දනය