සංවර්ධන වැඩට දුන් රුපියල් ට්‍රිලියන දෙකක් ආපසු එවලා


දයාසීලි ලියනගේ   

විවිධ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා අමාත්‍යාංශවලට ගිය වසරේදී ලබා දුන් රුපියල් ට්‍රිලියන 2.1 ක මුදලක් වියදම් නොකර, ආපසු භාණ්ඩාගාරයට එවා ඇති බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

මාර්ග පිළිසකර කිරීම, බෝක්කු ඉදිකිරීම, ජල ව්‍යාපෘති හා විවිධ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ලබාදී ඇති මුදල් ප්‍රයෝජනයට නොගැනීම නිසා යළි මහා භාණ්ඩාගාරයට එවා ඇති බව වාර්තා වේ.   


රටේ සංවර්ධනය සඳහා දෙන ලද මුදල් නිලධාරීන්ගේ අකාර්යක්ෂමතාව හේතුවෙන් මෙසේ වියදම් නොකර ආපසු එවා ඇති බව ද ප්‍රකාශ විය.