(මහින්ද නිස්සංක)
 
සංඥා පද්ධතියේ දෝෂයක් හේතුවෙන් කොළඹ කොටුව සහ මරදාන දුම්රිය ස්ථානවලින් ආරම්භ වන සියලු දුම්රියන් ප්‍රමාධ වී ධාවනය වන බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය කියයි.