පෝලන්තය ඩොලර් මිලියන 414 ක් වටිනා ජංගම රොකට් පද්ධතියක් එක්සත් ජනපදයෙන් මිලදී ගැනීමට නියමිතය.  
 
මෙය ගනුදෙනුව 13 වැනිදා  අත්සන් කිරීමට නියමිත බවත් 2023 වන විට හමුදාවේ පිරිස සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් ඉහළ නැංවීමට අපේක්ෂා කරන බවද පෝලන්ත ආරක්ෂක ඇමැති පැවසුවේය. 
 
ඇමරිකාව විසින් නිෂ්පාදනය කළ  මග පෙන්වන රොකට් හයක් ආරම්භ කළ අතර  කිලෝමීටර් 70 ක දුරකින් හෝ කිලෝ මීටර් 300 ක දුරක් සහිත තනි මිසයිලයක් අත්හදා බැලීමට නියමිතය. 
 
ගිය වර්ෂයේ මාර්තු වෝර්සෝහදී ඩොලර් බිලියන 4.75 ක් වටිනා එක්සත් ජනපදය විසින් සාදන ලද ගුවන් ආරක්ෂක මිසයිල් පද්ධතියක් මිලදී ගැනීමට කොන්ත්‍රාත්තුවක්  අත්සන් කර ඇත.
 
ඍජු විදේශ මිලිටරි විකුණුම් ගිවිසුමට ප්‍රහාරක යානා 18 ක්, පුහුණු කඳවුරු දෙකක්,  පුහුණුව සහ තාක්ෂණික සහාය සහ ප්‍රවාහනය යන අංශ වලට අදාළ කරුණු ඇතුළත් වනු ඇතැයි පෝලන්ත ජාතික ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය පවසයි.
 
පෝලන්තයේ  දක්ෂිණාංශික ආණ්ඩුව  එක්සත් ජනපද හමුදාවට ස්ථිර  හමුදා කඳවුරක් ආරම්භ කිරිමට අවසර දී ඇති අතර, ඇමෙරිකානු භටයන් දැනටමත් නේටෝ මෙහෙයුම් ආරම්භ කර ඇත. 
 
63226