ඩෙන්මාකයේ මුස්ලිම් කාන්තාවන්ට සම්පූර්ණයේ මුහුණ වැසෙන සේ බුර්කාව හෝ නිකාබ් ඇඳීම තහනම් කිරීමේ නීය පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩි ඡන්ද 45කින් සම්මත වී තිබේ. 
 
මෙම යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද 75ක් ලැබුණු බවත් විපක්ෂව ඡන්ද 30ක් ලැබුණු බවත් වාර්තා වී ඇත.
 
මෙම නීතිය අගෝස්තු පළමු වැනි දා සිට ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතව ඇත. 
 
බුර්කාව හැඳීම පළමුවෙන්ම තහනම් කළ යුරෝපීය රට වන්නේ ප්‍රංශයයි. ඉන්පසු බෙල්ජියම, ඔස්ට්‍රියාව සහ බල්ගේර්යාව වැනි රටවල් කිහිපයක් ද මෙය තහනම් කළහ. 
 
(බීබීසි ඇසුරිණි - 085)