වස්ති ප්‍රඩක්ෂන ආයතනය විසින් විවිධ වූ වීඩියෝ නිර්මාණය කරමින් තම රසිකයින්ව පිනවීමට කැපවී සිටින පිරිසක් බව බොහෝ දන්නා කරුණකි. ඔවුන් විසින් නිර්මාණය කර ඇති චිත්‍රපටයක් ආකාරයෙන් නිර්මාණය කර ඇති "Mission චූන්" සඳහා බොහෝ ප්‍රතිචාර ඇති අප විසින් එය ඔබ වෙත ගෙන එනු ලබයි.

 

වීඩියෝ අනුග්‍රහය - Wasthi Productions "වස්ති"