ශාන්ත රත්නායක


යෝෂිත රාජපක්ෂ මහතා විසින් රුපියල් ලක්ෂ 45 ක් වටිනා රත්මලානේ නිවසක් මිලදී ගැනීම සම්බන්ධයෙන් විහාග වන නඩුවට අදාළව පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසයට අත්සන් කිරීම සඳහා අද (25)   පැමිණියේය.

‘අපිට අධිකරණය  විශ්වාසයි. අධිකරණයෙන් තීන්දුවක් දෙනකම් මේ විදියට ඇවිල්ලා අත්සන් කරන බවත් පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසයට විරුද්ධව නඩුවක් යොමු කරලා තියනවා.

යොමු කරපු කට්ටියක්  ඒ ගැන ක්‍රියාත්මක කරයි. මම කරන්නේ මට පනවපු නඩුවට උත්තර දෙන එක විතරයි’  යැයි එහිදී යෝෂිත රාජපක්ෂ මහතා කීවේය.