මාරයා කෙටි චිත්‍රපටය නිර්මානයේදී දෘශ්‍ය ප්‍රයෝග භාවිතා වූ අයුරු සහ ගීත රචනයේ අඩංගු සංගීත නිර්මානය වූ අයුරු වීඩියෝවෙන් දැක්වේ

related-ARTICAL-video